• scholarships@sonikstart.eu
Contact

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

EnglishБългарски
Style Selector

Which theme layout you want to used?


Which predefined skin colors you want to used? (You can also set your own one using Theme Setting)Reset

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

 

 

Въпрос Отговор
В точка 3.4 от Насоки за кандидатстване в конкурса, на стр. 7, в таблицата е посочено, че се изисква препоръки.Задължително ли е кандидата да представи препоръка? От кого да бъде препоръката? Една ли да е препоръката? Препоръките не са задължителни.
Препоръките от участия в стажове или доброволчески програми ще бъдат зачетени за допълнително доказателство за въпросния опит на кандидата.
Аз съм в четвърти курс и ние текущи изпити нямаме, а държавните ни започват от другия месец какъв документ тогава трябва да ви представя, за да кандидатствам? В случай, че обучението по специалността включва както семестриално обучение, така и преддипломен стаж, за семестрите, които нямат изпити, а само стаж, трябва да се предостави уверение от университета/ колежа, доказващо, че кандидатът е студент …курс по специалността за академичната 2014/2015.
Предвид късите срокове за кандидатстване (14 дни) може да има проблем с издаването на академична справка. Възможно ли е да се представи уверение, вместо академична справка, съдържащо изискваната информация? Да. Предвид намалените срокове за кандидатстване за академичната 2014/2015, операторът на малка грантова схема ще приема за допустими уверения от университета/колежа, съдържащи изискваната информация.
Допустимо ли е студенти по специалност „Здравен мениджмънт“ да участват в конкурса? Да, специалността „Здравен мениджмънт“ е допустима медицинска специалност.