• scholarships@sonikstart.eu
Contact

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

EnglishБългарски
Style Selector

Which theme layout you want to used?


Which predefined skin colors you want to used? (You can also set your own one using Theme Setting)Reset

„СОНИК СТАРТ“ ООД sonikstart

СОНИК СТАРТ ООД е динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа – както на територията на страната, така и в международни партньорства.

СОНИК СТАРТ предоставя организационно консултиране, медиация, подпомага развитието на човешките ресурси в стопански и нестопански организации, създава възможности за съхраняване и насърчаване на работни екипи; организира и провежда специализирани обучения; предоставя супервизия в хуманитарния сектор. Чрез Центровете за социални услуги, които управлява провежда кампании, целящи повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и уязвимите групи, инициира дейности по оказване на подкрепа в общността.

Основните направления на дейност на СОНИК СТАРТ ООД са:

I: Управление на социални услуги, с обхват: социални дейности; социални услуги. Социалните услуги включват вписаните в Закона за социално подпомагане (Център за обществена подкрепа; Дневен център за деца; Дневен център за деца с увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция; Дневен център за възрастни; Дневен център за възрастни с увреждания; Личен асистент; Социален асистент; Домашен помощник; Център за настаняване от семеен тип; Център за настаняване от семеен тип за деца; Приемна грижа) и надграждащи Закона за социално подпомагане, иновативни услуги на СОНИК СТАРТ (Консултантски център; Бюро за социални услуги; Менторинг за хора в неравностойно положение; Детска градина за цялото семейство; Асистент за социално включване.) Към основните направления на дейността на СОНИК СТАРТ са и организационно консултиране и експертни обучения.

II: Класически консултантски услуги – анализи, оценки и изследвания в развитието на човешките ресурси; анализи, оценки, обследвания на социални организации; анализи и проектни проучвания; подготовка на проектна документация за представяне пред структурните фондове на ЕС и Оперативните програми на Рeпублика България; управление на проекти; организиране на национални и международни конференции, кръгли маси, публични форуми, фокус- групи и събития; построяване и реализиране на публични кампании и семинари; организиране на тийм-билдинг или обучение, семинар или конференция.

III: Бизнес медиация. В тази сфера фирмата извършва консултантски услуги за решаване на спорове; корпоративна и бизнес медиация; бизнес-консултиране; анализи на партньорства; иницииране и стимулиране на партньорства; подпомагане на организационното сътрудничество; икономически и организационни анализи; модериране на спорове и решаване на спорове; въвеждане на инвеститори на българския пазар; административно обслужване; финансово-организационно обслужване; разширяване на организационния обхват; развиване на международни партньорства в подкрепа на бизнес организации, разширяване на бизнес – ареала на териториите на България, Европа, Азия и Океания.

„БИМ Консултинг” ООД

bim_big(2)БИМ Консултинг ООД е българска частна независима компания, основана през 2008 г. Тя е консултантска организация, предоставяща на своите клиенти висококачествени услуги по подготовка, кандидатстване и управление на европейски и международни проекти.

Компанията има сериозен опит в организирането и изпълнението на мащабни проекти, свързани с предоставяне на техническа помощ на структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво и консултантски услуги за бизнеса за достъп до публично финансиране.

Основната цел е осигуряване на професионално обслужване на клиентите и предлагане на най-подходящите решения за клиенти и партньори за участие в тръжни процедури, предоставяне на съвети за пълния цикъл на управление на проекти, в т.ч. оценка, мониторинг и финансов мениджмънт.

Клиентите са частни фирми, неправителствени организации, общински и държавни структури, които подпомагаме в процеса на подготовка за усвояване на средствата от европейски и др. фондове, посредством висококвалифицирани консултации не само при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването и оценката на проекти, но и чрез подкрепа при изпълнението и мониторинга на сключените договори.

„БИМ Консултинг” ООД разполага с екип от професионалисти, които притежават сериозен опит и задълбочени познания в областта на европейските /международни проекти и възможностите за финансиране. Компанията разполага с над 100 експерти в различни области, с доказан опит и отлична квалификация в областта на икономиката, правото и финансите, инженерните и естествените науки, изпълняващи конкретни задания за работа според международно признатите правила и процедури.

„Файв Консулт” АД

„Файв Консулт” АД е българска консултантска компания, със седалище в град София, която работи от средата на 2013 г.

Компанията предлага специализирани консултации относно процедурите и законодателната рамка на Европейските Структурните фондове и Кохезионния фонд на широк спектър клиенти – публични и местни органи и неправителствени организации и търговски дружества. Мисията на компанията е да подпомогне успешната реализация на произтичащите задължения от членството в ЕС чрез предоставяне на качествена експертиза по въпросите на идентификация на проектни идеи и изготвяне на проектни предложения за кандидатстване за структурна помощ, управление на проектния цикъл, мониторинг и оценка, изпълнение на проектни дейности, предоставяне на техническа помощ и управление на проекти, формулиране на политики и мерки и подкрепа за ефективното участие на засегнатите страни в процесите на вземане на решения.

Компанията разполага с широк екип от експерти, с които осъществява партньорство по повод на изпълнението на проектите, по които работи.